Vad är CLP?

CLP-förordningen är EU: s nya förordning för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. CLP (Classification, Labelling and Packaging) baseras på ett globalt system som är framtaget av FN – GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). Införandet av CLP innebär att alla märkningspliktiga kemiska produkter kommer att behöva märkas om för att uppfylla kraven i den nya förordningen.

Målet med GHS är att underlätta världshandeln och samtidigt öka skyddet av människors hälsa och miljö genom införandet av internationella regler för kommunikation om kemiska produkter.

Klassificering, märkning och säkerhetsdatablad
Systemet med klassificering och märkning syftar till att identifiera ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper och att ge användarna nödvändig information för att säkerställa ett gott skydd. Märkningen enligt CLP skall innehålla faropiktogram (vit bakgrund med röd ram), signalord samt faro- och skyddsangivelser. Denna märkning har ersatt de tidigare farosymbolerna (orange bakgrund), farobeteckningana samt risk- och skyddsfraser. I allmänhet är de nya fraserna mycket lika de tidigare men kan vara formulerade på ett annat sätt.

Mer information om en kemisk produkt kan yrkesmässiga användare få i ett säkerhetsdatablad (SDS). I EU är det Reach som ställer krav på format och innehåll i säkerhetsdatabladen men införandet av CLP innebär att även säkerhetsdatabladen uppdateras för att anpassas till den nya klassificeringen och märkningen.

Övergångsbestämmelser till 1 juni 2017
CLP har införts stegvis under en övergångsperiod men från och med 1 juni 2015 är den perioden slut och CLP gäller fullt ut för både kemiska ämnen och blandningar.

Ytterligare övergångsperiod finns dock för blandningar som sattes på marknaden före 1 juni 2015. Dessa behöver inte märkas om förrän 1 juni 2017.

Hur kan du som hanterar kemikalier på din arbetsplats anpassa dig till CLP?

  1. Utbilda alla anställda om vad de nya farosymbolerna betyder. Ett bra tips är att sätta upp information om de nya farosymbolerna på de platser där kemikalier hanteras. Du kan till exempel printa ut en plansch som finns att hämta på Kemikalieinspektionens webbplats.
  2. Undersök om det finns förpackningar/behållare som ni själva fyller på, och försäkra er om att dessa är märkta på korrekt sätr.
  3. Uppdatera riskbedömningen så att du kan kontrollera om ny klassificering påverkar risken på arbetsplatsen. Du kan få överraskande resultat.

Du hittar CLP-förordningen och annat bra informationsmaterial på Den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats.