Vad är REACH?

Idag finns det ca 100 000 ämnen på den europeiska marknaden. Många av dem utsätts vi för dagligen, både på arbetet och i hemmet men flesta av dessa känner vi inte till farorna med idag. Därför infördes REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) som är en förordning som reglerar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier i EU.

Syftet med REACH är att göra information om kemikalier mer lättillgänglig för myndigheter och allmänheten och principen är att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som har ansvaret för att de ämnen som släpps ut på marknaden inte används på ett sätt som orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön.
Berörs din verksamhet av REACH?
Ja, alla verksamheter berörs av REACH så länge du producerar, importerar, distribuerar eller använder kemiska ämnen, blandningar eller varor. Det är dock en stor skillnad på skyldigheterna beroende på verksamhetens roll och det är därför viktigt att du vet vilken roll din verksamhet har. Verksamheten kan ha flera roller, det vill säga ett företag kan på samma gång vara både tillverkare och användare av kemiska ämnen.
Läs mer om rollerna enligt REACH.

Registrering För att få tillverka eller importera ämnen i EU i mängder över 1 ton per år och tillverkare/importör, måste ämnet först registreras hos EU: s kemikaliemyndighet, ECHA.

Registreringen kommer att ske i omgångar fram till 2018. Ämnen som tillverkas eller importeras i stora volymer och ämnen med de farligaste egenskaperna registreras först.
För mer information om registrering, se ECHA: s hemsida.

Information i leverantörskedjan – du kan ha skyldigheter Leverantörer skall informera sina kunder om de levererar produkter som innehåller farliga kemikalier. Informationen skall bestå av information om risker och vilka försiktighetsåtgärder man måste vidta. Informationen lämnas bland annat i säkerhetsdatablad. Det är Reach som reglerar hur säkerhetsdatabladet ska vara utformat. Säkerhetsdatabladet ska hållas uppdaterat med avseende på format samt risker och faror hos produkten.

Säkerhetsdatablad för farliga kemikalier som är registrerade enligt Reach i mängder över 10 ton eller mer ska även innehålla så kallade exponeringsscenarier som innehåller villkor som behöver uppfyllas för att en kemikalie ska kunna hanteras säkert.

Kandidatlistan – vad innebär det? Kandidatlistan är EU: s lista över kemiska ämnen som anses vara särskilt farliga. De kallas för SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). De särskilt farliga ämnena kan ha allvarliga eller långsiktiga effekter på människors hälsa eller miljön. Kandidatlistan uppdateras regelbundet med nya ämnen. Ämnen som hamnar på kandidatlistan är ämnen som längre fram kan komma att kräva tillstånd för att få användas.

Tillstånd – viktigt att veta om du hanterar ämnen/blandningar som kräver tillstånd När ett ämne har förts upp från kandidatlistan till bilaga XIV i REACH innebär det att ämnet inte får användas eller sättas ut på marknaden utan tillstånd från den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. I bilaga XIV anges ett slutdatum för när ämnet inte får användas utan tillstånd samt ett datum för när ansökan om tillstånd ska ha inkommit till ECHA.

Förbud och begränsningar REACH bilaga XVII innehåller ämnen som är helt eller delvis förbjudna som kemiska ämnen i olika produkter. Många av dessa förbud har tidigare existerat som självständiga direktiv.

Tillverkar, importerar eller säljer ditt företag varor? I så fall kan ni vara skyldiga att informera era kunder och konsumenter om era produkter innehåller särskilt farliga ämnen som finns upptagna på kandidatlistan. En vara definieras i Reach som en produkt där formen är viktigare för funktionen än den kemiska sammansättningen (till exempel ett bord) till skillnad från kemiska produkter där sammansättningen är viktigare för funktionen än formen (till exempel färg eller rengöringsmedel).
Läs mer om REACH och varor här.

Länkar

Här finner du Kandidatlistan

Här finner du Tillståndslistan

Här finner du REACH